3TU Gemeenschap van de 3 technische universiteiten uit Delft, Eindhoven en Enschede
BBR Bestuurs- en beheersreglement
BSc Bachelor of Science: een te bemachtigen titel na het behalen van een Bachelordiploma
CvB College van Bestuur: besluitvormend orgaan
Cyclus Periode van zes weken met een vaste structuur waarin UR-stukken worden behandeld
DAS De Ambitieuze Student (URaad-partij)
EC European Credit(s): studiepunten, met 25-30 uren studiebelasting per punt. 60 te behalen per opleidingsjaar in een normaal curriculum.
Externe commissievergadering Vergadering met lid van CvB met corresponderende sub-commissie, derde week in cyclus
FAQ Frequently Asked Questions: veelgestelde vragen
FB Facilitair Bedrijf, een van de vier servicecentra van de Universiteit Twente
FOBOS Financiƫle Ondersteuning Bijzondere Omstandigheden Studenten: convenant met regelingen voor studenten met extra-curriculaire activiteiten of functiebeperkingen
FPB UR-commissie Financiƫn Personeelsbeleid en Bedrijfsvoering
FR faculteitsraad: vergelijkbare functie UR, maar dan in samenspraak met faculteiten en decanen
HGL Hoogleraarschap
HRM Human Resource Management
HTHT High Tech Human Touch
ICT Informatie- en communicatietechnologie
ICTS ICT-servicecentrum
Interne commissievergadering Vergadering met gehele UR en griffie, vindt plaats in vierde week in cyclus
ITC Faculteit Geo-Information Science and Earth Observation
LISA Library, ICT-services & Archive: nieuwe dienst voor de fusie van Bibliotheek & Archief en FB
Minor Een zelf in te vullen onderdeel binnen het curriculum
Modules Projectgerichte vakkenpakketten van 15EC (half semester) binnen TOM
MSc Een te bemachtigen titel na het behalen van een Masterdiploma en een BSc
OER Opleidings- en Examenregelement
OLC Opleidingscommissie
OLD Opleidingsdirecteur
OOS UR-commissie Onderwijs Onderzoek en Studenten
PhD Philosopher Doctorate: een te bemachtigen titel na het voltooien van een PhD-traject, na afloop van een MSc-programma
POV Planbureau onderwijsvernieuwing: voorzitter POV is ook voorzitter UCO
S&B Strategie en Beleid
SI UR-commissie Strategie en Internationalisering
Stavaza Afkorting; Stand van Zaken: veelgebruikt in vergadering
Stufi Studiefinanciering
SU Student Union
TOM Twents OnderwijsModel: projectgestuurd bacheloronderwijs met modules
TT Tenure track: loopbaan richting hoogleraarschap aan een universiteit
UR UniversiteitsRaad: medezeggenschapspartij voor de controle van de taken van het CvB
UT Universiteit Twente
Vision2020 strategie over OOS, SI en FPB voor het jaar 2020
WAR Werkgroep AfstudeerRegelingen
WVTTK Wat verder ter tafel komt (gebruikte term in vergaderingen)