[:nl][vc_row css=”.vc_custom_1526933343809{padding-top: 25px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Waarom zijn de UR-verkiezingen zo belangrijk?

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Meer informatie over wat de Universiteitsraad precies inhoudt? Kijk hier.

Elk jaar krijgt de Universiteitsraad (UR) van de Universiteit Twente een nieuwe studentengeleding, bestaande uit totaal negen leden van de partijen DAS, UReka en de Partij van de UT (PvdUT). Zij beginnen eind augustus, zo rond het begin van het nieuwe collegejaar. Om te bepalen wie er plaats mag nemen in deze raad, worden er verkiezingen gehouden. Deze verkiezingen zijn op veel vlakken te vergelijken met de verkiezingen voor de Tweede Kamer: elke partij voert campagne om er voor te zorgen dat zij zo veel mogelijk stemmen binnen halen. Iedere student die ingeschreven staat kan (online) stemmen in (meestal) de laatste week van mei. In 2019 zijn de verkiezingen van maandag 20 mei vanaf 9:00 uur tot vrijdag 24 mei, 12:00 uur. De verkiezingen zijn belangrijk om ongeveer dezelfde redenen als dat de verkiezingen van de Tweede Kamer belangrijk zijn.

De belangrijkste reden dat wij als UR een zo hoog mogelijke opkomst willen hebben, is legitimiteit. De UR representeert de UT-populatie en de studentengeleding representeert specifiek de UT-studentenpopulatie. Dit kunnen wij pas écht doen wanneer genoeg studenten vinden dat wij de geschikte personen zijn om jullie te representeren. Wanneer er, theoretisch gezien, maar een opkomst is van 1% is, betekent dat dat de UR-leden die dan verkozen worden niet echt een representatie zijn van de studentenpopulatie. Dat gaat het doel van de UR deels voorbij en dat willen we natuurlijk niet.

Ook als je het niet eens bent met de standpunten van één of meerdere van de bestaande partijen, is het toch beter dat je wel stemt. Net zoals bij de Tweede Kamer kan je namelijk ook blanco stemmen. Dit geeft aan dat het je wel iets kan schelen wat er gebeurt met het onderwijs op de UT, maar dat je niet wil dat specifiek één van de partijen jou representeert.

Waarom willen wij de studentenpopulatie dan vertegenwoordigen? Omdat wij willen dat het onderwijs verbeterd wordt, dat studenten ook naast hun studie nog dingen kunnen ondernemen en omdat wij willen dat de toekomst van de UT en daarmee ook de studenten er rooskleurig uit gaat zien. Stel dat het College van Bestuur een wild plan heeft om de lengte van de Horsttoren te verdubbelen. Dat zou, hypothetisch gezien, voorgesteld kunnen worden. Dat soort initiatieven kosten echter dusdanig veel geld dat wij als medezeggenschapsorgaan op het hoogste niveau daar goedkeuring voor moeten geven. De verschillende partijen kunnen hier andere standpunten over hebben, bijvoorbeeld dat het een goede investering is omdat er meer studieplekken komen, of dat het juist geen goede investering is omdat dat geld beter naar sportfacaliteiten kan.

Over dit soort beslissingen gaat de UR. Om te zorgen dat de gemiddelde student meer nadenkt over hoe belangrijk de UR en de bijbehorende verkiezingen zijn, hebben wij een campagne gestart met ‘prikkelende’ posters. Hierop staan wilde uitspraken die niet waar zijn. Het punt is, echter, dat ze theoretisch gezien wel waar kunnen worden. Wat als er inderdaad een idee vanuit het College van Bestuur komt om colleges deels te verplaatsen naar Saxion-gebouwen? Dan hoop jij, als student die daar geen directe inspraak op hebt, dat je op de UniversiteitsRaadpartij hebt gestemd die jouw mening representeert.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row css=”.vc_custom_1526933588372{padding-top: 25px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Why are the UC-elections so important?

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Every year, the University Council (UC) of the University of Twente receives a new student section, consisting of a total of nine members from the parties DAS, UReka and the Party of the UT (PvdUT). They start at the end of August, around the beginning of the new academic year. To determine who may take place in this council, elections are held. These elections can be compared in many ways with the elections for the National House of Representatives: each party campaigns to ensure that they get as many votes as possible. Every student who is registered at the university can vote (online) in (usually) the last week of May. In 2018, the elections are on Monday the 28th of may from 9:00 am till Friday the 1 first of June at 12:00.

The main reason that we, as University Council, want to have the highest possible turnout is legitimacy. The UC represents the UT population and the student section specifically represents the UT student population. We can only do this when enough students feel that we are the right people to represent you. When, theoretically speaking, there is only a 1% turnout, this means that the UR members who are elected are not really a representation of the student population. That partly goes beyond the goal of the UC and of course we do not want that.

Even if you do not agree with the views of one or more of the existing parties, it is still better that you vote. Just like with the House of Representatives, you can also cast a blank vote. This indicates that you do care about what happens to education at the UT, but that you do not want specifically one of the parties to represent you.

Why do we want to represent the student population? Because we want the education to be improved, that students can still do things besides their studies and because we want the future of the UT and therefore the students to look bright. Suppose the Executive Board has a wild plan to double the length of the Horst Tower. However, such initiatives cost so much money that we, as a representative body at the highest level, must give our approval. The different parties can have different views on this, for example that it is a good investment because there are more study places, or that it is not a good investment because that money can better go to sports facilities.

The UC deals with this type of decisions. Decisions that have a big influence on everyday life at our university. We as university council hope to keep representing you as students the following year, and the only way to do that is by voting. So please cast your vote and choose the party that suits your ideals best![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]